Pravidla činnosti

PRAVIDLA ČINNOSTI KLUBU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ TJ TESLA BRNO z.s.

Tato pravidla činnosti Klubu orientačních sportů TJ TESLA BRNO z.s. vychází ze směrnic a Stanov TJ TESLA BRNO z.s., se sídlem Brno, Halasovo nám 7, dále jen TJ TB.

Článek I.
Základní ustanovení
Klubu orientačních sportů je samostatný organizační článek, který si v souladu se svou specifickou sportovní činností a vlastními potřebami vytváří vlastní organizační strukturu s vlastním nejvyšším orgánem a výkonným orgánem. Účast členů v Klubu orientačních sportů je dobrovolná.

Článek II.
Činnost Klubu orientačních sportů

1. Klubu orientačních sportů ve své působnosti provádí a organizuje tyto druhy orientačních sportů:
– Orientační běh – OB
– Orientační závody na horských kolech – MTBO
– Lyžařský orientační běh- LOB
ve smyslu ustanovení článku II. Stanov TJ TB.

2. Organizuje zejména tyto činnosti:
• tréninková činnost,
• závodní činnost,
• soustředění, kempy, tábory…
• semináře,
• pořádání sportovních a kulturních akcí.

3. Vytváří podmínky pro činnost vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportu.
• vrchový sport – členové klubu jsou zařazeni do reprezentací sportovních svazů.
• výkonnostní sport – členové klubu jsou registrováni v českém svazu orientačních sportů a účastní se svazových soutěží, vytváří pravidelnou sportovní činnost.
• rekreační sport – členové klubu provozují nepravidelnou sportovní činnost.

4. Snahou klubu je vytvářet podmínky pro rozvoj svého sportu a to především výchovou členů od základní výkonnosti až po vrcholovou a od žáků až po seniory.

5. Vedení tréninků mládeže do 18 let musí být zabezpečeno kvalifikovanými trenéry, kteří odpovídají za odborné vedení tréninkových jednotek včetně bezpečnosti svěřenců.

6. Trenéři musí mít platné potvrzení o kvalifikaci trenéra, pro orientační běh popř. další orientační sporty.

7. Kvalifikace trenéra se řídí dokumentem „Systém trenérů sekce OB“ popř. dalšími dokumenty vydanými Českým svazem orientačních sportů.

8. Povinnosti trenéra, cvičitele nebo instruktora jsou uvedeny v příloze č. 1

Článek III.
Členství v Klubu orientačních sportů

Členem Klubu orientačních sportů se stává každá dobrovolně přistupující fyzická osoba při splnění podmínek členství dle Stanov a směrnic TJ TB, která respektuje Stanovy a směrnice TJ TB a pravidla činnosti Klubu orientačních sportů, je řádně registrována v Klubu orientačních sportů a řádně uhradí členské příspěvky do Klubu orientačních sportů a TJ TB. U přistupujících členů mladších 18 let, schvaluje jejich vstup zákonný zástupce. Vznik a ukončení členství se řídí články VI. a VII. Stanov TJ TB

Článek IV.
Orgány Klubu orientačních sportů
1. Orgány Klubu orientačních sportů jsou
a) Valná hromada
b) Rada klubu
c) Předseda klubu

2. Valná hromada Klubu orientačních sportů
2.1. Nejvyšším orgánem Klubu orientačních sportů je valná hromada členů. Je tvořena všemi členy klubu staršími 18 let. Po dvou letech činnosti OČ tvoří valnou hromadu všichni řádní členové jejichž počet je minimálně 5.
2.2. Valnou hromadu svolává Předseda klubu v termínu stanoveném Radou klubu.
2.3. Valná hromada se svolává nejméně deset dní před termínem konání oznámením na internetových stránkách nebo e-mailem všem členům Klubu orientačních sportů
2.4. Předseda klubu je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu v případě, že jej o to požádá více než 20 % řádných členů nebo z podnětu Správní rady TJ TB.
2.5. Valná hromada Klubu orientačních sportů se schází minimálně jednou za rok.
2.6. Valná hromada Klubu orientačních sportů stanovuje:
• počet členů rady klubu
• funkční období rady klubu. Délka volebního období je maximálně 5 let.
2.7. Valná hromada Klubu orientačních sportů volí a odvolává Radu klubu a volí zástupce do SR TJ TB na období 5 let.
2.8. Valná hromada Klubu orientačních sportů schvaluje:
• pravidla činnosti,
• plán činnosti na následující období,
• rozpočet,
• základní výši členských příspěvků do klubu
• zprávu o činnosti za předchozí období včetně hospodaření
• rozhodnutí o rozpuštění klubu a určení ekonomického vypořádání.
• rozhodnutí o sloučení s jiným OČ TJ TB
2.9. Z jednání valné hromady Klubu orientačních sportů TJ TB se pořizuje zápis, jehož součástí je prezenční listina. Originály těchto dokumentů se ukládají na sekretariátu TJ TB.
2.10 .Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno nejméně 50 % členů klubu starších 18 let. V případě, že není při zahájení Valné hromady tato podmínka splněna, odloží se zahájení o půl hodiny. Po uplynutí této doby pokračuje Valná hromada v počtu přítomných členů klubu. Ke schválení nebo zamítnutí projednávaného bodu je třeba prostá nadpoloviční většina přítomných členů starších 18 let. V případě hlasování Valné hromady o volbě člena do jakýchkoliv volených orgánů TJ TB a při navrhování vyloučení člena klubu, se řídí Valná hromada stanovami TJ TB článkem VII odst. 2.

3. Rada Klubu orientačních sportů
3.1. Výkonným orgánem Klubu orientačních sportů je Rada klubu a schází se dle potřeby.
3.2. Rada klubu má nejméně 3 členy, z nichž musí být jeden předseda a jeden hospodář.
3.3. Mezi základní práva a povinnosti Rady klubu orientačních sportů TJ TB patří:
• volit a odvolat ze svého středu předsedu, hospodáře a ostatní členy s jejich funkcemi,
• řídit činnost klubu v období mezi valnými hromadami,
• organizovat činnost klubu ve smyslu ustanovení článku II. Stanov TJ TB,
• řídit hospodaření klubu včetně jeho materiálního zajištění a vybavení,
• organizovat přípravu trenérů pro zabezpečení činnosti klubu,
• spolupracovat se sekretariátem TJ TB a ostatními orgány TJ TB,
• zřizovat další potřebné orgány klubu (trenérská rada, metodická rada, ….) pro zajištění činnosti klubu.
3.4. Rada klubu orientačních sport TJ TB dále odpovídá za:
• vedení řádné evidence členů klubu,
• plnění pravidel nakládání s osobními údaji (GDRP),
• výběr a odvod členských příspěvku do klubu a do TJ TB,
• zajištění kvalifikovaných trenérů dle směrnice pro činnost klubu,
• zajištění potřebných tréninkových prostor pro činnost klubu,
• rozhodnutí o výši odměn pro trenéry a funkcionáře klubu,
• spolupráci při podávání žádosti o dotace a jejich vyúčtování dle požadavků sekretariátu,
• plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí SR TJ TB, VV TJ TB, Dozorčí komise a úkolů vyplývajících z činnosti sekretariátu TJ TB,
• organizaci vlastní činnosti klubu (organizaci tréninků, závodní činnosti, přestupů a hostování členů, pořádání soutěží atd.)
• majetek klubu a jeho pravidelnou roční inventarizaci,
• přípravu a vydání vnitřních pravidel klubu a jejich plnění,
• informování členů o činnosti klubu a celé TJ TB,
• spolupráci se sponzory a zajištění jejich reklamy,
• propagaci a reprezentaci TJ TB a klubu,
• přenášení informací z klubu do SR TJ TB, VV TJTB, Dozorčí komise a sekretariátu TJ TB.

4. Předseda klubu
4.1. Mezi základní povinnosti předsedy klubu patří:
• svolávat a řídit valnou hromadu klubu,
• svolávat a řídit Radu klubu,
• schvalovat finanční operace klubu.

5. Hospodář Klubu orientačních sportů
5.1. Mezi základní povinnosti hospodáře klubu patří“
• navrhovat rozpočet klubu na daný rok,
• řídit finanční toky v rámci klubu,
• předkládat předsedovi klubu ke schválení platby týkající se klubu,
• pravidelně informovat Radu klubu o stavu financí klubu.

Článek V.
Hospodaření Klubu orientačních sportů TJ TB

1. Hospodaření klubu se řídí Stanovami a směrnicemi TJ TESLA BRNO a vnitřními pravidly OČ.
2. Hospodář klubu spolupracuje se zástupci sekretariátu a je oprávněn schvalovat věcnou správnost, účtů a účetních položek zúčtovaných u TJ TB.
3. Klub hospodaří dle vyrovnaného rozpočtu pro daný rok.

V Brně 4. 12. 2019
Ing. Zbyněk Pospíšek
za Radu klubu